Spring naar content
Bindend advies Budge / Gemeente Den Haag

Bekerschroef door Andries Grill en kiezelaardewerken Sultanabad-schaal

Dossiernummer: RC 3.179

Soort advies: bindend advies

Adviesdatum: 14 november 2022

Periode bezitsverlies: 1933-1940

Oorspronkelijke eigenaar: particulier

Plaats bezitsverlies: Buiten Nederland

Bekerschroef uit 1642 door Andries Grill en kiezelaardewerken Sultanabad-schaal ca. 1285-1400 (foto’s: Kunstmuseum Den Haag)

 • Bekerschroef van gedeeltelijk verguld zilver door Andries Grill (foto: Kunstmuseum Den Haag)

Samenvatting bindend advies

De Restitutiecommissie heeft het verzoek beoordeeld van de rechthebbenden op de nalatenschap van Emma Budge (1852-1937) tot teruggave van een bekerschroef door kunstenaar Andries Grill (1604-1665) en een schaal van kiezelaardewerk (anoniem, Sultanabad, ca.1285-1400). Uit onderzoek door het Expertisecentrum Restitutie (ECR) is naar voren gekomen dat deze kunstwerken afkomstig zijn uit de particuliere collectie van de Joodse Emma Budge. Tevens is voldoende aannemelijk geworden dat haar erfgenamen het bezit van de kunstwerken na 1933 in Duitsland onvrijwillig zijn kwijtgeraakt.

Vast staat dat de kunstwerken op een onbekend moment deel zijn gaan uitmaken van de kunstverzameling van het echtpaar Budge uit Hamburg. Emma Budge had na de machtsovername door de nazi’s een aantal wilsbeschikkingen gemaakt met betrekking tot de bestemming en verkoop van haar kunstverzameling, waaraan de executeurs-testamentair na haar dood in 1937 geen uitvoering hebben kunnen geven. Tegen haar aanwijzingen in zijn de bekerschroef en de schaal onder de hamer gekomen bij het inmiddels ‘geariseerde’ veilinghuis van Paul Graupe in Berlijn, waar ze zijn aangekocht door het toenmalige Gemeentemuseum Den Haag.

Nu Emma Budge en haar erfgenamen wegens hun Joodse afkomst tot een vervolgde bevolkingsgroep behoorden en het bezitsverlies tijdens het naziregime heeft plaatsgevonden, dient de commissie op grond van criterium 3.1 van het te hanteren beoordelingskader aan te nemen dat het bezitsverlies onvrijwillig was, tenzij nadrukkelijk anders zou blijken. De door Emma Budge doorgevoerde wijzigingen in haar testament kunnen niet los gezien worden van de politieke verhoudingen in Duitsland en de opkomst van het naziregime. Door de druk die op de executeurs-testamentair is uitgeoefend – waardoor hun handelwijze sterk afweek van hetgeen het testament van Emma Budge beoogde – was het laten veilen van de bekerschroef en de schaal geen vrije keuze. Daarnaast is het aannemelijk dat de erven Budge door de forse anti-Joodse maatregelen niet vrij over de opbrengst van de veiling konden beschikken. Het bezitsverlies was dan ook niet vrijwillig.

De commissie heeft de Gemeente Den Haag geadviseerd om de bekerschroef door Andries Grill en de schaal van kiezelaardewerk (anoniem, Sultanabad, ca. 1285-1400) die zich bevinden in het Kunstmuseum Den Haag te restitueren aan de rechthebbenden op de nalatenschap van Emma Budge.

Bindend advies inzake Budge / Gemeente Den Haag

Datum bindend advies: 14 november 2022

Bindend advies

inzake het restitutieverzoek van enerzijds

AA, te BB (Duitsland) in zijn hoedanigheid van executeur-testamentair van de nalatenschap van Emma Ranette Budge-Lazarus, vertegenwoordigd door Lothar Fremy, advocaat te Berlijn (Duitsland)

(hierna: verzoeker),

en anderzijds

Gemeente Den Haag (hierna: de gemeente), vertegenwoordigd door CC, directeur Jeugd, Onderwijs, Cultuur en Media van de gemeente Den Haag,

gegeven door de Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog te Den Haag (de Restitutiecommissie), hierna: de commissie

1. Het verzoek

Het restitutieverzoek heeft betrekking op een bekerschroef van gedeeltelijk verguld zilver uit 1642 van de kunstenaar Andries Grill (1604-1665) en een kiezelaardewerken Sultanabad-schaal uit de periode 1285-1400 (kunstenaar onbekend) (hierna: de kunstwerken). De kunstwerken zijn in 1937 op de veiling bij Paul Graupe in Berlijn aangekocht door het toenmalige Gemeentemuseum Den Haag, lotnummers 256 en 334 en bevinden zich op dit moment in het Kunstmuseum Den Haag (voorheen Gemeentemuseum Den Haag).

Verzoeker stelt dat de kunstwerken behoorden tot de verzameling van Emma Ranette Budge-Lazarus (1852-1937), (hierna: Emma Budge). Na haar dood zouden de kunstwerken als gevolg van een gedwongen verkoop uit de boedel zijn geraakt. Verzoeker maakt namens de nalatenschap van Emma Budge aanspraak op restitutie van de kunstwerken vanwege de door hem gestelde onvrijwilligheid van het bezitsverlies als gevolg van omstandigheden die direct verband hielden met het naziregime.

De commissie heeft eerder, op 16 april 2018, een bindend advies (RC 3.163) uitgebracht met betrekking tot de aanspraak van verzoeker op restitutie van de sculptuur Mozes toegeschreven aan de kunstenaar Alessandro Vittoria. In dit bindend advies heeft de commissie geadviseerd tot restitutie van dit werk aan de executeur-testamentair ten behoeve van de nalatenschap van Emma Budge.

Bij brief van 26 februari en 2 april 2019 hebben verzoeker en de gemeente (hierna: partijen) de commissie gevraagd om onderzoek en bindend advies. Daarbij hebben verzoeker en de gemeente verklaard het (destijds geldende) Reglement van de commissie (vastgesteld op 3 december 2007; laatst gewijzigd op 28 januari 2019) voor de behandeling van het verzoek te aanvaarden en het door de commissie uit te brengen advies als bindend te beschouwen.

2. De procedure en het toepasselijke beoordelingskader

De commissie heeft bij brief van 7 mei 2019 laten weten het verzoek in behandeling te nemen op grond van het Reglement zoals dat gewijzigd was vastgesteld op 28 januari 2019. Op 22 april 2021 is een nieuw Instellingsbesluit Restitutiecommissie met een door de commissie te hanteren nieuw beoordelingskader in werking getreden. Gelijktijdig is een nieuw Reglement in werking getreden waarin niet langer een beoordelingskader van de commissie is opgenomen. Partijen hebben ermee ingestemd dat het nieuwe Instellingsbesluit en het nieuwe Reglement van toepassing zullen zijn.

De commissie heeft kennisgenomen van alle door partijen overgelegde stukken. Zij heeft afschriften van alle stukken aan de andere partij gezonden. Vervolgens heeft de commissie onderzoeksvragen voorgelegd aan het Expertisecentrum Restitutie Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (hierna: het ECR). Het ECR heeft het feitenonderzoek voor een groot deel uitgevoerd tijdens de Covid-19-pandemie (januari 2020 t/m maart 2022). Mede als gevolg hiervan is de oplevering van het onderzoeksrapport aanzienlijk vertraagd. De bevindingen van het onderzoek zijn neergelegd in het hierna te noemen feitenoverzicht.

Identiteit van partijen

Verzoeker stelt de rechthebbenden op de nalatenschap van Emma Budge te vertegenwoordigen. Hiertoe heeft verzoeker een afschrift overgelegd van een ‘Testamentsvollstreckerzeugnis’ van 28 december 2007, uitgegeven door het Amtsgericht Hamburg. Hierin staat dat hij is benoemd tot ‘Testamentsvollstrecker’ (executeur-testamentair) inzake de nalatenschap van Emma Budge. Hierdoor is naar het oordeel van de commissie voldoende aangetoond dat verzoeker alle gerechtigden tot het vermogen van Emma Budge vertegenwoordigt. Verzoeker heeft zich tijdens de procedure laten vertegenwoordigen door mr. Lothar Fremy, Rechtsanwalt te Berlijn. De gemeente wordt in de procedure bij de commissie vertegenwoordigd door CC, directeur Jeugd, Onderwijs, Cultuur en Media van de gemeente Den Haag.

Chronologisch overzicht van acties van de commissie en reacties daarop

 • Bij brief van 26 februari (verzoeker) en 2 april 2019 (gemeente) hebben partijen verzocht om onderzoek en bindend advies met betrekking tot de aanspraak van verzoeker op restitutie van de kunstwerken. Naar aanleiding van het adviesverzoek heeft de commissie op 7 mei 2019 het ECR verzocht een onderzoek naar de feiten in te stellen.
 • De resultaten van het onderzoek zijn neergelegd in een concept-onderzoeksrapport en op 22 november 2021 voor feitelijke aanvulling of commentaar aan partijen toegezonden. De gemeente heeft gereageerd op 20 december 2021. Verzoeker heeft gereageerd op 31 januari 2022. Naar aanleiding van de reacties heeft het ECR het concept-onderzoeksrapport aangepast. De reacties zijn als Bijlage 2 bij de definitieve rapportage gevoegd.
 • Op 16 maart 2022 is het definitieve feitenrapport vastgesteld. Op 1 april 2022 is het definitieve feitenrapport aan partijen toegestuurd.
 • Partijen hebben op 10 mei 2022 laten weten geen opmerkingen op de aan hen toegestuurde definitieve rapportage te hebben. Partijen hebben tevens ingestemd met de toepassing van het nieuwe Reglement en het beoordelingskader behorend bij het Instellingsbesluit Restitutiecommissie van 15 april 2021 (hierna: het beoordelingskader). Het beoordelingskader is in de bijlage bij het Instellingsbesluit opgenomen.
 • Op de vraag van de commissie van 30 mei 2022 of er bij partijen behoefte bestaat aan een mondelinge behandeling heeft verzoeker op 7 juni 2022 bevestigend geantwoord. Daarbij heeft verzoeker laten weten geen bezwaar te hebben tegen een gelijktijdige bijeenkomst ten aanzien van alle momenteel bij de commissie in behandeling zijnde Budge-dossiers (RC 1.175, RC 3.179 en RC 3.181). De gemeente heeft op eveneens ingestemd met een (gelijktijdige) mondelinge behandeling.
 • Bij brief van 3 juni 2022 heeft de gemeente de commissie geïnformeerd dat zij afziet van een beroep op de goede trouw.
 • Op 22 augustus 2022 heeft de gelijktijdige mondelinge behandeling plaatsgevonden ten kantore van het CAOP in Den Haag.
 • Op 16 september 2022 is een Engelstalige versie van een transcript van de mondelinge behandeling aan partijen verzonden.
 • Op 3 oktober 2022 heeft de commissie haar bindend advies in concept toegezonden aan partijen.
 • De gemeente heeft per brief van 26 oktober 2022 gereageerd op het conceptadvies. Verzoekers hebben per e-mail van 3 november 2022 laten weten geen commentaar te zullen geven op het conceptadvies.

3. Vaststelling van de feiten

De commissie stelt, op grond van het literatuur- en archiefonderzoek dat in zaak RC 3.163 en in de voorliggende zaak is verricht bij instanties en personen in onder andere Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten van Amerika de volgende feiten vast.

Het echtpaar Budge

Emma Ranette Lazarus werd op 17 februari 1852 te Hamburg geboren als dochter van een Joodse handelaar. Op 10 oktober 1879 huwde ze met Heinrich (Henry) Budge, die net als zij van Joodse afkomst was. Henry Budge was in 1866 naar de Verenigde Staten vertrokken, waar hij als financieel specialist optrad bij de financiering van de aanleg van de Amerikaanse spoorwegen. Op 12 juli 1882 werd hij Amerikaans staatsburger; Emma Budge verwierf op 12 oktober 1889 het Amerikaanse staatsburgerschap. Het echtpaar zou kinderloos blijven en keerde in 1903 gefortuneerd terug naar Duitsland, waar het paar zich vestigde in een villa aan de Harvestehuderweg 12 te Hamburg. De villa kwam bekend te staan als het Budge Palais. Henry en Emma Budge hielden zich bezig met liefdadigheid en droegen onder meer bij aan de oprichting van de Universiteit van Frankfurt. Ook brachten zij in Hamburg een omvangrijke kunstverzameling bijeen. Henry Budge overleed op 20 oktober 1928. Emma Budge stierf op 14 februari 1937.

Het testament en de veiling van de kunstcollectie van Emma Budge

Het testament van Emma Budge, aangevuld met vijf codicillen

Aanvankelijk beoogde Emma Budge haar kunstverzameling na te laten aan de stad Hamburg. Dat veranderde na de machtsovername door het naziregime in januari 1933. Emma Budge liet haar laatste wil vastleggen in een testament van 5 oktober 1933, door de jaren heen aangevuld met vijf codicillen, waarvan het laatste in 1936 werd geregistreerd. Uit de teksten is af te leiden dat Emma Budge in haar wilsbeschikking rekening hield met de opkomst van het naziregime en mogelijke gevolgen daarvan. In het testament van 5 oktober 1933 nam zij bepalingen op over haar kunstverzameling. In een codicil van 11 juni 1934 veranderde zij de paragraaf die betrekking had op haar kunstcollectie. Hierin bepaalde zij dat de executeurs-testamentair bevoegd waren om naar eigen inzicht individuele objecten te schenken aan musea of andere instellingen. De daarna overgebleven kunstwerken dienden vervolgens verkocht te worden. Daarbij bepaalde ze onder andere dat een openbare verkoop in Hamburg uitgesloten was.

Door de vele anti-Joodse maatregelen, waaronder het betalen van Reichsfluchtsteuer om vermogensvlucht tegen te gaan, werd de vrijheid waarmee Emma Budge kon bepalen wat na haar overlijden met haar kunstverzameling zou gebeuren fors ingeperkt. Na de uitvaardiging van de Neurenberger rassenwetten op 15 september 1935 bracht Emma Budge omvangrijke wijzigingen aan in haar testament, in de vorm van een vierde codicil van 21 november 1935. In het licht van de maatregelen tegen Duitse Joden bepaalde zij hierin dat alle executeurs-testamentair Joods dienden te zijn. Over haar kunstcollectie vermeldde zij dat een verkoop ervan binnen het Duitse Rijk naar verwachting niet aan te raden was.

De erven van Emma Budge in 1937 en de nalatenschap

Emma Budge overleed op 14 februari 1937. Naast enkele (mede) door haar opgerichte stichtingen die zich met liefdadigheid bezighielden, liet zij, voor zover bekend, aan dertien particuliere Joodse erfgenamen na. Van deze erfgenamen was ten tijde van haar overlijden al een aantal naar het buitenland gevlucht of maakte daartoe aanstalten. Uit een opsomming van de bestanddelen van de nalatenschap van Emma Budge blijkt dat het voornaamste vermogensbestanddeel van de nalatenschap werd gevormd door waardepapieren (ruim 5,4 miljoen RM), op ruime afstand gevolgd door het kunstbezit (circa 716.650 RM). Deze waardepapieren bevonden zich met name bij de Schweizerische Kreditanstalt te Zürich, waardoor deze buiten bereik van de Duitse autoriteiten waren. De vier Joodse executeurs-testamentair boden de villa van Emma Budge te koop aan. Op 11 december 1937 werd het Budge Palais samen met twee andere gebouwen uit het bezit van Emma Budge verworven door de stad Hamburg.

De veiling bij veilinghuis Graupe te Berlijn in 1937

Ondanks het feit dat Emma Budge in 1935 in een aanvulling op haar testament had aangegeven dat een verkoop van haar kunstcollectie binnen Duitsland waarschijnlijk niet raadzaam zou zijn, is haar verzameling na haar dood in 1937 geveild bij het Berlijnse veilinghuis Graupe. De veiling van de kunstcollectie van Emma Budge vond in opdracht van de executeurs-testamentair plaats op 4, 5 en 6 oktober en op 6 en 7 december 1937 onder leiding van Hans W. Lange, die het veilinghuis van Graupe had ‘geariseerd’. Onder de 812 lotnummers die onder de hamer kwamen bevonden zich ruim 300 lotnummers met bijbehorende objecten uit de verzameling van Emma Budge.

De opbrengst van de veiling

De veiling van de kunstverzameling van Emma Budge leidde tot internationale aandacht. Over de resultaten van de veiling werd ook in de Nederlandse pers en media uitgebreid bericht. Hierbij werd verwezen naar de opbrengst van twee paar zoutvaten, niet als twee maar als ‘een paar’, en bovendien vermeld dat die werden aangekocht voor rekening van ‘een Haags museum’. De opbrengst van de veiling (RM 912.089) lag boven de taxatiewaarden die door Graupe waren vastgesteld.

Uit de beschikbare documentatie is niet met zekerheid vast te stellen wat er met de opbrengst van de veiling is gebeurd. Verzoeker heeft verklaard dat de opbrengst op een geblokkeerde rekening is gestort en dat de erven Budge er nooit over hebben kunnen beschikken. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de opbrengst waarschijnlijk door het veilinghuis is gestort op de nalatenschapsrekening van de executeurs-testamentair en daarmee onderdeel werd van de vermogensbestanddelen van de onverdeelde nalatenschap. Vaststaat dat het naziregime zich in de periode na de veiling in ieder geval controle heeft verschaft over belangrijke vermogensbestanddelen uit de nalatenschap Budge die zich in Zwitserland bevonden, onder bedreiging van een aantal individuele Joodse erfgenamen.

De nalatenschap van Emma Budge 1938-1945

Het overgrote deel van de nalatenschap van Emma Budge bestond uit waardepapieren en valuta-tegoeden, die zich buiten het bereik van het naziregime op een rekening bij de Schweizerische Kreditanstalt bevonden. In de jaren 1938 en 1939 volgde een hevige strijd om deze vermogensbestanddelen. De Duitse autoriteiten drongen aan op de transfer van buitenlandse vermogensbestanddelen naar Duitsland, waar de nazi’s zich het vermogen als gevolg van de geldende deviezenwetgeving eenvoudig zouden kunnen toe-eigenen. Daarbij werd druk uitgeoefend op de in Duitsland verblijvende erven en executeurs-testamentair, door middel van arrestatie, inbeslagneming van het persoonlijk vermogen van de individuele erfgenamen en het intrekken van hun paspoorten. Na de Kristallnacht van 9 op 10 november 1938 werd de positie van de in Duitsland verblijvende erfgenamen nog benarder. Eén van de erfgenamen en de echtgenoot van een andere erfgenaam werden in concentratiekamp Buchenwald vastgehouden. Hun invrijheidsstelling werd verbonden aan de bereidheid om mee te werken met de autoriteiten. Bovendien werd beslag gelegd op de binnenlandse vermogens van de erven.

Ook op de Joodse executeurs-testamentair werd druk uitgeoefend. De Oberfinanzpräsident van het Amtsgericht Hamburg gaf opdracht om twee executeurs testamentair die in het buitenland verbleven, af te zetten en te vervangen door twee andere Joodse executeurs-testamentair, die zich binnen Duitsland en dus binnen de invloed van de nazi’s bevonden. Uiteindelijk zouden deze op hun beurt worden vervangen door advocaat dr. Ernst Blum te Luzern en Gottfried Francke te Hamburg, accountant en voormalig belastingadviseur van Emma Budge. Beiden waren niet Joods. Met hulp van Francke – in 1939 liet hij de waardepapieren door de Schweizerische Kreditanstalt overdragen aan het inmiddels geariseerde bankhuis Warburg op een rekening waarover alleen hij kon beschikken – zou het de nazi’s uiteindelijk lukken om tweederde van de vermogensbestanddelen uit Zwitserland naar Duitsland overgebracht te krijgen. De erven van Emma Budge zouden hiervan niets terugzien.

Op 21 juli 1939 kwam de afhandeling van de nalatenschap in feite geheel in handen van de twee niet-Joodse executeurs Francke en Blum. De Joodse erven en de Joodse executeurs-testamentair stonden daarmee volledig buiten spel. Uitkeringen vonden uitsluitend plaats op geblokkeerde rekeningen, waarover de erven niet konden beschikken. Bovendien werden de erfdelen als gevolg van de deviezenwetgeving gedecimeerd, zodat niets van de bedragen overbleef. Toestemming van de erfgenamen om Duitsland te verlaten werd verbonden aan hun bereidheid om afstand te doen van het resterende erfdeel. Van deze bedragen, zo stelden enkele van de erven na de oorlog in een door hun aangespannen procedure, ‘hatten und haben die Antragsteller nichts erhalten’.

Na de Tweede Wereldoorlog

Na de oorlog bleef Francke tot zijn dood in 1956 executeur-testamentair van de nalatenschap van Emma Budge. Ondanks het feit dat de benoeming van Francke tijdens het naziregime tot stand kwam en hij handelde in de geest van het regime, werd hij na 1945 niet uit zijn ambt gezet. Mede door zijn toedoen liepen pogingen van individuele erven van Budge om schadevergoeding te krijgen van de Duitse Staat dan wel pogingen om de kunstwerken gerestitueerd te krijgen op niets uit.

Op 4 mei 1960 oordeelde het Hanseatisches Oberlandesgericht in een beroepsprocedure dat twee erven van Emma Budge aanspraak konden maken op schadevergoeding in het kader van het BRüG ter hoogte van DM 1.340.141,73. Uit het dossier kan worden afgeleid dat dit bedrag in de daaropvolgende jaren werd uitbetaald. Voor zover bekend heeft dit bedrag betrekking op waardepapieren uit de nalatenschap en zijn er geen gelden uitgekeerd die verband houden met de veiling van de kunstverzameling van Emma Budge in 1937.

Herkomstgeschiedenis van de geclaimde kunstwerken in het Kunstmuseum Den Haag

1937: Veiling kunstverzameling Budge en aankoop museum

De kunstwerken zijn op een onbekend moment deel gaan uitmaken van de kunstverzameling-Budge uit Hamburg. Door het ontbreken van een overzicht van de verwervingen van het echtpaar Budge zijn de data en bronnen hieromtrent onbekend.

Na het overlijden van Emma Budge in 1937 werd haar kunstverzameling als onderdeel van de onverdeelde nalatenschap ter veiling gebracht bij veilinghuis Graupe in opdracht van de in haar testament benoemde executeurs-testamentair. De twee kunstwerken zijn op de veiling in 1937 aangekocht door het toenmalige Gemeentemuseum Den Haag. In de veilingcatalogus van de veiling-Budge is onder kavelnummer 256 een bekerschroef vermeld waarvan de omschrijving overeenkomt met die van het huidige inventarisnummer OME-1937-0002 uit de collectie van het Kunstmuseum Den Haag. In dezelfde veilingcatalogus is onder nummer 334 een ‘Kleine Schale’ weergegeven waarvan de omschrijving overeenkomt met die van het huidige inventarisnummer OME-1937-0012.

Op 2 november 1937 stuurde de president van de Reichskammer der bildenden Künste aan de Reichsleiter der bildenden Künste in bijlage een ‘Niederschrift über die am 4.-6. 10. 1937 stattgefundene Versteigerung des Versteigerers Hans W. Lange in Berlin W. 9, Bellevuestr. 3’. In dat overzicht is vermeld dat het object met kavelnummer 256 verkocht was aan ‘Gemeente Museum Haag’, waarbij het bedrag van RM 2200 werd genoemd.

Onderzoek ‘Museale verwervingen vanaf 1933’

De twee kunstwerken zijn beschreven op de website ‘Museale Verwervingen vanaf 1933’, met vermelding van de inventarisnummers OME-1937-0002 (bekerschroef) en OCE-1937-0012 (kiezelaardewerken schaal). De gemeente Den Haag heeft in een toelichting op de herkomst van de twee kunstwerken die vermeld zijn op de website het volgende opgemerkt: ‘Deze objecten werden na confiscatie door de Duitse overheid in september 1937 verkocht op de veiling bij Paul Graupe in Berlijn, waar het Gemeentemuseum ze aankocht.’ Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat de kunstwerken niet geconfisqeerd zijn, maar wel in 1937 ter veiling zijn gebracht.

Eveneens is op de website ‘Museale Verwervingen vanaf 1933’ over de objecten het volgende vermeld:
‘Een ander punt van aandacht vormt de aankoop van twee voorwerpen door het museum bij het Berlijnse veilinghuis H.W. Lange in 1937. Het betrof een bekerschroef uit 1642 en een schaaltje uit de 13e of 14e eeuw, die afkomstig waren uit de nalatenschap van de Joodse verzamelaar Emma Budge. De betreffende aankopen kunnen als mogelijk problematisch worden aangemerkt: de mogelijkheid bestaat dat de collectie door de erven van Emma Budge onder druk van de omstandigheden is geveild, en dat de opbrengst van de veiling niet aan de rechthebbenden is toegekomen.’

Onderzoek gemeente

In 1998 gaf de gemeente opdracht tot een formeel onderzoek naar de collectievorming tijdens en teruggave na de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoek richtte zich op de periode 1935-1950. In april 1999 verschenen de resultaten van het onderzoek in een rapportage ‘naar de collectievorming van het Haags Gemeentemuseum voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog en de afwikkeling in de na-oorlogse jaren’. In de rapportage wordt over de verwerving van objecten uit de nalatenschap van Emma Budge verwezen naar een publicatie uit 1938 van de toenmalige directeur van het Haags Gemeentemuseum, Hendrik E. van Gelder (hierna: Van Gelder). Hierin beschrijft deze dat de bekerschroef uit 1642 van de Haagse zilversmit Andries Grill door hemzelf was aangekocht op de veiling van de verzameling van de kort daarvoor overleden Joodse Emma Budge bij het Berlijnse Veilinghuis Hans W. Lange. Van Gelder vermeldde in zijn artikel: ‘Het ging hierbij om een collectie van betekenis die oorspronkelijk bij testament was vermaakt aan de stad Hamburg. Vooral in verband met de nationaal-socialistische politiek ten aanzien van Joden kwam Emma Budge hierop terug en overwoog zij delen van haar collectie te vermaken aan het Metropolitan Museum te New York. Nieuwe verordeningen van de nazi’s beperkten evenwel meer en meer de vrije beschikking van Joden over hun eigendommen. Hierop besloot de eigenaresse de zaak aan haar executeur-testamentair over te laten’.

Uit de rapportage kan eveneens worden afgeleid dat de gemeente destijds onderzoek heeft verricht in Duitsland naar de verwerving. Daaruit kwam naar voren dat het museum op de veiling twee objecten heeft verworven. Gezien de omschrijving betreft het met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de twee thans geclaimde objecten.

Op 30 juni 2000 verscheen een vervolgrapportage van de gemeente. Uit die rapportage is gebleken dat de gemeente heeft geprobeerd met de erfgenamen in contact te komen en te onderzoeken of de erfgenamen van Emma Budge deze voorwerpen wensten te claimen. Het onderzoek werd niet voltooid; slechts enkele erfgenamen werden getraceerd.

4. Inhoudelijke beoordeling van het restitutieverzoek

De commissie heeft vastgesteld dat is voldaan aan de vereisten uit § 1 a t/m e van het beoordelingskader en zij daarmee het verzoek inhoudelijk in behandeling kan nemen.

Omdat de gemeente heeft laten weten dat zij afziet van een beroep op goede trouw, zal de inhoudelijke beoordeling van het restitutieverzoek beperkt blijven tot § 2 en § 3 van het beoordelingskader).

Gelet op § 2 van het beoordelingskader moet de commissie beoordelen of in hoge mate aannemelijk is dat de kunstwerken eigendom waren van de erven van Emma Budge en op grond van § 3 of voldoende aannemelijk is dat die erven na Emma Budges dood in 1937 het bezit van de kunstwerken onvrijwillig hebben verloren door omstandigheden die direct verband hielden met het naziregime. Hiertoe overweegt de commissie het volgende:

Eigendomsvereiste (§ 2 van het beoordelingskader)

Bekend is dat de bekerschroef en de kiezelaardewerken schaal op een onbekend moment deel zijn gaan uitmaken van de kunstverzameling van het echtpaar Budge. De commissie stelt vast dat na het overlijden van Emma Budge in 1937 haar omvangrijke kunstverzameling als onderdeel van de onverdeelde nalatenschap ter veiling is gebracht bij het door Hans W. Lange ‘geariseerde’ veilinghuis van Paul Graupe. Dit gebeurde in opdracht van de door haar benoemde executeurs-testamentair. Uit onderzoek is komen vast te staan dat in de veilingcatalogus Die Sammlung Emma Budge Hamburg de twee kunstwerken zijn weergegeven als kavelnummer 256 (bekerschroef) en kavelnummer 334 (kiezelaardewerken schaal). Uit door de gemeente in de periode 1998-2000 verricht onderzoek naar de herkomst van de collectievorming komt naar voren dat de toenmalige directeur van het Haags Gemeentemuseum Van Gelder in 1938 publiceerde over zijn aankopen voor het museum. Hierbij verwees Van Gelder naar de veiling van de verzameling van de Joodse Emma Budge.

Op grond van relevante gegevens uit het onderzoek in RC 3.163 en in de voorliggende zaak komt de commissie tot het oordeel dat het in hoge mate aannemelijk is dat de twee objecten afkomstig zijn uit de particuliere collectie van Emma Budge. Dit betekent dat is voldaan aan het eigendomsvereiste van § 2 van het beoordelingskader.

Dit heeft tot gevolg dat de commissie nu de vraag moet beoordelen of er ten aanzien van de twee kunstwerken in het Kunstmuseum Den Haag sprake is geweest van onvrijwillig bezitsverlies door omstandigheden die direct verband houden met het naziregime.

Onvrijwillig bezitsverlies (§ 3 van het beoordelingskader)

In navolging van de overwegingen uit het bindend advies van de commissie van 16 april 2018 (RC 3.163) overweegt zij over het bezitsverlies van de twee kunstwerken het volgende:

Naar het oordeel van de commissie kunnen de doorgevoerde wijzigingen in het testament over de kunstverzameling van Budge niet los worden gezien van de politieke verhoudingen in Duitsland en de opkomst van het naziregime. Evenmin kan het bezitsverlies van de kunstwerken bij het ‘geariseerde’ veilinghuis Graupe in 1937 als vrijwillig worden gezien. Vanwege de druk die op de executeurs werd uitgeoefend, die ertoe leidde dat hun handelwijze zeer sterk afweek van wat Emma Budges testament beoogde, kan niet worden gesproken van een vrije keuze. Bovendien acht de commissie het met verzoeker aannemelijk dat de erven Budge door de forse anti-Joodse maatregelen niet vrij over de opbrengst van de veiling konden beschikken.

Nu vaststaat dat Emma Budge en haar erfgenamen van Joodse afkomst waren en deze erfgenamen het bezit van de twee objecten na 1933 in Duitsland hebben verloren, moet op grond van § 3 van het beoordelingskader worden aangenomen dat dit bezitsverlies onvrijwillig was, tenzij nadrukkelijk anders blijkt. Het is de commissie op grond van de hierboven in hoofdstuk 3 vastgestelde feiten niet gebleken dat het bezitsverlies vrijwillig was. De commissie oordeelt daarom dat het bezitsverlies uit de nalatenschap van Budge moet worden aangemerkt als onvrijwillig, veroorzaakt door omstandigheden die direct verband houden met het naziregime.

Conclusie ten aanzien van het verzoek om restitutie

De commissie concludeert dat het in hoge mate aannemelijk is dat de bekerschroef van gedeeltelijk verguld zilver van Andries Grill en de kiezelaardewerken schaal (kunstenaar onbekend), die zich op dit moment in het Kunstmuseum Den Haag bevinden onder inventarisnummers OME-1937-0002 en OCE-1937-0012 / OKI 313, afkomstig zijn uit de collectie van Emma Budge, en dat voldoende aannemelijk is dat deze kunstwerken in 1937 onvrijwillig zijn verloren door omstandigheden die direct verband houden met het naziregime.

Aangezien de gemeente Den Haag, te kennen heeft gegeven dat zij afziet van een beroep op goede trouw ten aanzien van de herkomst van de kunstwerken bij de aankoop ervan, heeft de commissie hiernaar geen onderzoek gedaan.

Dit alles leidt ertoe, gelet op het beoordelingskader § 2 en § 3 (criterium 3.1 en onderdeel 3 van het slot van § 3), dat de commissie zal adviseren de kunstwerken te restitueren aan verzoeker namens de rechthebbenden op de nalatenschap van Emma Budge.

5. Bindend advies

De Restitutiecommissie adviseert de Gemeente Den Haag om de bekerschroef door Andries Grill (1604-1665) en de kiezelaardewerk schaal (kunstenaar onbekend) die zich bevinden in het Kunstmuseum Den Haag te restitueren aan de onder 2. vermelde verzoeker namens de rechthebbenden op de nalatenschap van Emma Ranette Budge-Lazarus.

Dit bindend advies is gegeven op 14 november 2022 door E.H. Swaab (plv. voorzitter), J.F. Cohen, S.G. Cohen-Willner, J.H. van Kreveld, D. Oostinga en C.C. Wesselink, en ondertekend door de plv. voorzitter en de secretaris.

(E.H. Swaab, plv. voorzitter)         (E.M. van Sterkenburg, secretaris)