Symposium over internationale samenwerking bij claims op nazi-roofkunst

DEN HAAG – Naar aanleiding van haar tienjarig bestaan organiseert de Restitutiecommissie op 27 november 2012 een internationaal symposium over claims op nazi-roofkunst in het Vredespaleis te Den Haag. Het symposium wordt geopend door de minister van OCW Jet Bussemaker. Gedurende de dag zullen experts uit binnen- en buitenland de aandacht vestigen op de vraag hoe te komen tot uniforme en rechtvaardige oplossingen bij claims op roofkunst.

De minister van OCW Jet Bussemaker opent op 27 november 2012 het internationale symposium Fair and just solutions? Alternatives to litigation in Nazi looted art disputes: status quo and new developments, dat wordt georganiseerd door de Restitutiecommissie. Voorzitter Willibrord Davids verwelkomt tijdens het symposium in het Vredespaleis delegaties van vier andere Europese roofkunst-commissies en de Special Envoy for Holocaust Issues uit de Verenigde Staten. Tezamen met vooraanstaande wetenschappers, juristen, (kunst)historische experts, kunsthandelaren, vertegenwoordigers van musea, veilinghuizen en belangengroeperingen zullen zij onder leiding van moderator Chazia Mourali de vraag aan de orde stellen wat een rechtvaardige oplossing bij geschillen over nazi-roofkunst inhoudt en welke vorm van geschillenoplossing de beste is, de gewone rechter of een alternatieve vorm. Een belangrijk punt van discussie zijn de ontwikkelingen in de toekomst, zoals een mogelijke verjaringstermijn, de plaats van nazi-roofkunst in de restitutieproblematiek in het algemeen en de vraag of er behoefte is aan meer internationale samenwerking.

Meer informatie over het symposium
Voor het programma van het symposium en nadere informatie over de participanten wordt verwezen naar de website van de Restitutiecommissie. Tijdens het symposium worden aanwezige journalisten in de gelegenheid gesteld vragen te stellen aan voorzitter Willibrord Davids en algemeen secretaris Evelien Campfens. Voor nadere vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met Annemarie Marck (adjunct-secretaris) via a.marck@restitutiecommissie.nl of (070) 376 59 92.

De Restitutiecommissie
De Restitutiecommissie adviseert de Minister van OCW over roofkunstclaims op cultuurgoederen in bezit van de rijksoverheid. Maar de Restitutiecommissie treedt ook op als bindend adviseur in geschillen tussen andere partijen. Het gaat dan om kunstvoorwerpen die niet in het bezit zijn van de rijksoverheid, maar van een provinciale /gemeentelijke instelling, een stichting of een particulier. Sinds januari 2002 heeft de Restitutiecommissie 114 adviezen uitgebracht en werden 135 zaken aan haar voorgelegd.