Bij het voorleggen van een zaak voor bindend advies gelden de volgende uitgangspunten:

  • De huidige eigenaar en de (rechtsopvolgers van de) voormalige eigenaar besluiten in onderling overleg de commissie in te schakelen.
  • De partijen spreken af het uit te brengen advies als bindend te aanvaarden.
  • Partijen leggen hun verzoek om advies schriftelijk voor aan de minister van OCW door tussenkomst van de Restitutiecommissie. Hiervoor dient een brief te worden gezonden aan de Restitutiecommissie die ondertekend is door de eigenaar van het geclaimde kunstwerk (of zijn gevolmachtigde) en de vertegenwoordiger van de partij die het kunstwerk claimt. Een verzoek kan ook worden voorgelegd met twee aparte brieven van de beide partijen (zie hieronder voor voorbeelden).

Uit de brief/brieven dient het volgende duidelijk te worden: 

  • Om welk kunstwerk gaat het? 
  • Waar bevindt het kunstwerk zich (welk museum/welke collectie)?
  • Wie zijn de partijen? Het gaat daarbij enerzijds om de huidige bezitter (bijvoorbeeld een stichting of een provinciale/gemeentelijke overheid) en anderzijds de partij die het kunstwerk claimt op grond van voormalig eigendom.
  • Wie zijn de vertegenwoordigers van beide partijen en wat zijn hun contactgegevens? Het kan bijvoorbeeld gaan om een museumdirecteur als gevolmachtigde van de huidige eigenaar, en aan de andere kant om een vertegenwoordiger van de familie van de voormalige eigenaar.

Bij het verzoek dient de volgende documentatie te worden bijgesloten:

  • Van de kant van de eventuele vertegenwoordiger van de huidige eigenaar: een volmacht van de eigenaar van het geclaimde kunstwerk, of een formeel document waaruit blijkt dat de vertegenwoordiger beschikkingsbevoegd is. 
  • Van de kant van de rechtsopvolgers van de voormalige eigenaar: een notariële verklaring van erfrecht, althans documenten waaruit blijkt dat verzoekers rechthebbenden zijn ten aanzien van het vermogen van de gestelde voormalige eigenaar. In geval van een kunsthandel dient (tevens) een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te worden overgelegd.

Nadat de commissie het gezamenlijke verzoek van de partijen met de bijlagen heeft ontvangen, zorgt de commissie voor doorzending van het verzoek aan de minister van OCW. Volgens het Instellingsbesluit van de commissie dient de Minister van OCW namelijk in te stemmen met de adviesprocedure voor de Restitutiecommissie. Deze formaliteit zal zich normaalgesproken buiten het beeld van partijen afspelen.

Meer informatie over de procedure in bindend advies-zaken kunt u vinden op deze pagina.

Hieronder kunt u voorbeeldbrieven downloaden:

- Voorbeeldbrief waarmee partijen gezamenlijk de zaak voorleggen

- Voorbeeldbrief waarmee partijen de zaak ieder afzonderlijk voorleggen

Voor vragen over de bindend advies-procedure kunt u, geheel vrijblijvend, elke donderdag tussen 10 en 12 uur contact met de commissie opnemen tijdens het telefonisch spreekuur via 070-3765992.