Kunstwerken waarvan de oorspronkelijke eigenaar als gevolg van het naziregime het bezit verloor, kunnen vandaag de dag in bezit zijn van de Nederlandse Staat (rijkscollectie), maar ook deel uitmaken van een collectie van een provinciale/gemeentelijke instelling, een stichting of een particulier. Een claim op een kunstwerk uit een dergelijke collectie kan aan de Restitutiecommissie worden voorgelegd voor onderzoek en advies, als een vorm van alternatieve geschillenbeslechting.

De procedure die de commissie in deze zaken volgt, heeft een open karakter en kan worden aangepast aan de bijzonderheden van het geval. Doorgaans zal de procedure, vooral als het gaat om zaken voortgekomen uit het museumonderzoek, bestaan uit een onderzoeksfase, waarin de relevante feiten worden onderzocht, en een adviesfase, waarin de commissie op basis van het feitenonderzoek een advies uitbrengt dat bindend is voor partijen. Ook is er een mogelijkheid voor bemiddeling. Een en ander is beschreven in een reglement.

Voor het voorleggen van een zaak voor bindend advies aan de Restitutiecommissie gelden een aantal formele vereisten en er wordt een vaste procedure gevolgd. 

Voor het geval u vragen heeft, is er elke donderdag van 10 tot 12 uur een telefonisch spreekuur over bindend advies-zaken via het nummer 070-3765992.