Globaal ziet de procedure in bindend advies-zaken er als volgt uit.

Onderzoeksfase
Na de fase waarin de formaliteiten worden afgehandeld, stelt de commissie partijen in de gelegenheid hun standpunten schriftelijk toe te lichten. Hiervoor ontvangen zij een procedurebrief met een formulier, waarin de vragen zijn opgesomd die van belang zijn voor het feitenonderzoek. Beide partijen vullen het vragenformulier in en retourneren dit binnen een termijn van zes weken, die verlengd kan worden indien nodig. Belangrijk is dat het vragenformulier wordt ondertekend door de desbetreffende partij, dat wil zeggen de huidige eigenaar van het geclaimde kunstwerk (of zijn gevolmachtigde) respectievelijk de (vertegenwoordiger van) de partij die het kunstwerk claimt. Wanneer partijen documenten meesturen, is het belangrijk dat duidelijk is uit welke bron (archief, literatuur etc.) deze afkomstig zijn.

Op basis van de ontvangen informatie van partijen kan de commissie besluiten nader onderzoek te doen. Ook kan partijen worden gevraagd om een nadere toelichting. De gegevens die tijdens de onderzoeksfase van partijen zijn ontvangen en bij het eventuele nadere onderzoek door de commissie worden verzameld, worden samengevat en deels geciteerd in een conceptonderzoeksrapport. Dit conceptrapport wordt voor commentaar naar beide partijen toegestuurd. Na ontvangst van de respectieve reacties van partijen op het conceptrapport, beoordeelt de commissie of verder onderzoek, een hoorzitting of een gesprek tussen partijen nodig of wenselijk is voordat tot advisering wordt overgegaan.

Adviesfase
De commissie beoordeelt een zaak naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid (zie hiervoor artikel 2 lid 2 van het Instellingsbesluit van de commissie) en knoopt voor haar advies aan bij (inter)nationaal aanvaarde uitgangspunten. Bij de beoordeling van een geschil kan een aantal omstandigheden van belang zijn, waaronder:

  • de omstandigheden waaronder het bezit van het kunstwerk verloren is gegaan;
  • de mate waarin de voormalige eigenaar of zijn erfgenamen/rechtsopvolgers zich heeft/hebben ingespannen om het kunstwerk te achterhalen
  • de omstandigheden van de verwerving van het kunstwerk door de bezitter en het door hem daaraan voorafgaand verrichte onderzoek;
  • het belang van het werk voor de partij die het kunstwerk claimt;
  • het belang van het werk voor bezitter (het museum).

Eén en ander is beschreven in een reglement.

De duur van de behandeling verschilt per zaak en hangt af van de informatie die partijen aanleveren, de aard en omvang van het nadere onderzoek en het aantal zaken dat de commissie in behandeling heeft. Mondt een zaak uit in een bindend advies, dan volgt na bekendmaking aan partijen in principe publicatie in het jaarverslag en op de website van de commissie, zonder vermelding van de persoonsgegevens van partijen. Wanneer partijen aangeven hier bezwaar tegen te hebben, kan de commissie besluiten dit achterwege te laten.